วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายวศินทร์   นามสกุล  คำพุด
รหัสนักศึกษา  534110014
สาขาวิชา  สังคมศึกษา 
คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง